Dobro došli na internetske stranice koje posjeduje i njima upravlja BioClin i/ili BioClin podružnice, pripojena ili povezana poduzeća (u daljnjem se tekstu „BioClin” skupno odnosi na BioClin, Inc. i njihove podružnice, pripojena ili povezana poduzeća) („ internetska stranica”). BioClin održava stranice kao vid usluge posjetiteljima koji su podložni sljedećim uvjetima i odredbama koje se tiču korištenja stranica („Uvjeti korištenja“). Ukoliko se ne slažete s Uvjetima korištenja, ne možete koristiti ove stranice. BioClin zadržava pravo mijenjati sadržaj na stranicama i  Uvjete korištenja periodično i bez prethodnog upozorenja.
Korištenje sadržaja na stranicama
Možete pregledavati, preuzimati i ispisivati sadržaj sa stranica prema sljedećim uvjetima: (a) sadržaj se smije koristiti samo u informativne svrhe i (b) sadržaj se ne smije mijenjati ni na koji način. Ne smijete ponovno objavljivati, distribuirati ili drugačije koristiti sadržaj osim na način koji je ovdje izričito dopušten.

Ni na koji način ne smijete koristiti robne marke, logotipove ili druge nejavne podatke (uključujući slike, tekstove, izgled stranica ili oblike) BioClina bez izričitog pisanog pristanka BioClina. Ne smijete koristiti meta oznake ili ostale „skrivene tekstove“ koristeći  ime BioClin ili robne marke bez izričitog pisanog dopuštenja BioClina. Ne smijete koristiti BioClin logotip ili ostale nejavne podatke ili robne marke kao dio poveznica bez izričitog pisanog dopuštenja.

Ne stječete nikakva vlasnička prava nad sadržajem ovih stranica. U slučaju neovlaštenog korištenja BioClin može pokrenuti pravne postupke.

Svaka izjava u sklopu stranica koja se tiče budućih planova BioClina smatra se „izjavama o budućnosti“ prema državnom zakonu o sigurnosnim papirima. Ne postoje jamstva da će predviđeni rezultati biti postignuti te se stvarni rezultati mogu razlikovati u materijalnom pogledu od predviđanja, procjena i sažetaka koji su sadržani na stranicama. Važan faktor koji može dovesti do materijalne razlike uključuje, ali nije ograničen na faktore koji su navedeni u BioClinovom izvještaju za Komisiju za vrijednosnice i burzu.
Osvrti, komentari, komunikacija i ostali sadržaj
Možete komentirati i predati druge sadržaje pod uvjetom da isti nisu vulgarni, nezakoniti, prijeteći ili pogrdni te pod uvjetom da sadržaj ne narušava privatnost ili ne krši vlasnička prava treće strane. Nadalje, takav sadržaj ne smije sadržavati softverske viruse, masovna elektronička pisma, lančana pisma ili bilo koji oblik „spam“ pošte. Ne smijete koristiti lažnu adresu elektronske pošte, predstavljati se kao druga osoba ili tijelo ili na bilo koji drugi način sakrivati porijeklo podataka.

Predajom podataka BioClinu odobravate neekskluzivno pravo, bez obveze na isplatu tantijema, stalno, neopozivo i potpuno pravo na podlicenciranje za reproduciranje, korištenje, modificiranje, objavu, prilagodbu, prijevod, izradu izvedenih radova, distribuiranje i prikazivanje takvog sadržaja u svijetu putem medija. Predajom podataka jamčite: točnost podataka, da ste vlasnik podataka ili imate dozvolu za korištenje sadržaja koji predajete te da korištenje sadržaja neće uzrokovati štetu bilo kojoj osobi ili tijelu.
Proizvodi i usluge u ponudi BioClina na stranicama
BioClin nudi proizvode i usluge na stranicama. Kad se prijavite na stranicama kao korisnik proizvoda ili usluga BioClina, prihvaćate određeni ugovor koji je primjenjiv na određeni proizvod ili uslugu. Korištenje takvog proizvoda ili usluge koji se nudi na stranicama podložno je uvjetima i odredbama ugovora za određeni proizvod ili uslugu. Osim ako je drugačije navedeno u ugovoru. BioClin ne jamči da su opisi proizvoda ili sadržaj objavljeni na ovim stranicama točni, važeći, vjerodostojni, potpuni i bez greške.